RODO - MURAT Poland

Szukaj
Nasi partnerzy:
New machines by:
Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO

RODO

  Szanowni Państwo

  
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę MURAT Poland Sp. z o.o.
  
  
Obowiązek informacyjny
Administratorem Państwa danych jest Spółka MURAT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Białymstoku 15-354, przy ul. Pogodnej 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000334839, o numerze NIP: 5423139096, REGON: 200292812, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), dane osobowe zawarte w zleceniu albo umowie, lub podane w trakcie wykonywania zlecenia, lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Dodatkowo w czasie wykonania umów zbierane są też dane związane z wykonaniem takiej umowy – takie jak dane rachunków bankowych, osoby upoważnione do kontaktu, wysokość zobowiązań itp.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Spółką oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie świadczenia usług, marketingu bezpośredniego usług, tj. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań
uprawnionych organów,
3) sprzedaży usług oferowanych przez naszą firmę,
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
5) archiwizacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy świadczeniu usług. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie. Państwa dane przekazujemy także: podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; podmiotom współpracującym przy organizacji lub przy obsłudze Państwa firmy, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, ubezpieczycielom - działającym na nasze zlecenie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest:
• Umowa/zlecenie o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia, a także czynności w ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Państwa wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu danych w celach marketingowych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do
realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc w celu świadczenia usług przez okres 3 lat od czasu zakończenia wykonania umowy, lub do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych, lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług, lub cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@murat.com.pl

Administrator Bazy Danych 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego